МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ, УКАЗАНИЯ   І ПОЛУГОДИИ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА

Предметно-цикловая комиссия филологии

р/р

ФИО преподавателя Тема Сроки
1. Нугумарова Л.Н.  «Білімалушылардың айтылым дағдысын дамытуда сыныптан тыс шаралардың маңызы». №1 қыркүйек
2. №2 қазан
3. Сахариева З.Д. «Әліппе және ана тілі пәнінде меңгертілетін тілдік норманың қолданысы» №3 қараша
4. Шоманова Г.К. «Эффективные методы обучения на уроках русского языка и литературы в группах с государственным языком обучения» №3 қараша
5 Абдыкаримова С.К. «Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся в их взаимосвязи: чтения, письма, говорения». №5 қаңтар

 

Предметно-цикловая комиссия естествознания

р/р

ФИО преподавателя Тема Сроки
1. Куспанова Л.У. Баяндама тақырыбы:  «Оқытудың тиімді платформаларымен жұмыс жасау» октябрь
2. Калкенова Б.Ж. Әдістемелік нұсқау: «Бастауыш сыныпта өлкетану бұрышын ұйымдастыру жолдары ноябрь
3. Нурахметова М.К. Баяндама тақырыбы:  «Химия пәнінен функционалдық сауаттылық-білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары» ноябрь
4. Алибекова А.А Әдістемелік баяндама: «Биология сабағында топтық жұмысты ұйымдастыру формалары». декабрь

 

Предметно-цикловая комиссия социально-экономических дисциплин

ФИО преподавателя Темы Сроки
1 Муканов Т.К. Мәдениеттану пәнін оқытуда аймақтық компонентті пайдалану октябрь
2 Жолдина Д.Ғ Тарих пәнінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың тиімділігі октябрь
3 Гельмендинова М.Б. Методический доклад:  Самообразовательная деятельность студента – фактор успешности обучения ноябрь
4 Битолеуова Э.Д.

 

 «Жалпықазақ съездерінің тарихи маңызы мен оқытудағы тәсілдері» ноябрь
5 Бажакупова М.Б

 

 «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын философия сабағында қолдану» декабрь
6 Сагимбеков Н.Ә. «Экономика негіздері» пәнін оқытуда заманауи әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану декабрь
7 Жолдина Д.Ғ  «Кеңестік кезеңде Қазақстанда полиэтникалық қоғамның қалыптасуы» январь

 

Предметно-цикловая комиссия иностранного языка

р/р

 

ФИО преподавателя Темы Сроки
2 Маметекова Г С

 

 «Methodological  importance of the flipped teaching  method in teaching English» октябрь

 

3 Торыбаева Г.Н  «.Borrowed English words used by students» ноябрь
4 Оразалинова А .К  «Gamefication method in teaching English ноябрь
5 Багдатова Г.А

 

 «Ағылшын тілі сабағында студенттерді өлең жолдарын үйрету  арқылы сөздік қорын дамыту» декабрь

 

6 Серіққан   А.С.  «Symptoms of language disorder and how to deal with them» декабрь
7 Кажанова А.Д «Use of telecommunication projects in English lessons and extracurricular activities» январь

 

8 Маметекова Г С

 

 

 «Effective use if the flipped  teaching method at home reading lesson» январь

 

Предметно-цикловая комиссия педагогики и психологии

ФИО преподавателя Тема Сроки
1.  Алканова З.С.

 

ҚР президенті Қ.К.Тоқаевтың  Үндеуі ПӘК № 1 отырыс (қазан)
2 Алканова З.С. « ТжКББ мекемелерінде кредиттік модульдік технологиясы бойынша оқытуды ұйымдастыру ерекшеліктері Педагогикалық кеңес (қыркүйек)
3 Алканова З.С. Әдістемелік баяндама « ТжКББ мекемелерінде кредиттік модульдік технологиясы бойынша оқытуды ұйымдастыру ерекшеліктері ПӘК № 2 отырыс (қазан)
4

 

Маметекова А.С. Әдістемелік баяндама «Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық процестерін дамытуда дидактикалық ойындарды қолдану әдістемесі» ПӘК № 2 отырыс (қазан)
5 Кундукова М.Т. Баяндама: «Өзін өзі тану мұғалімі құзіреттілігінің ерекшеліктері» ПӘК № 3 отырыс (қараша)
6 Мукушева С.А. Әдістемелік баяндама «Асық терапиясы ұлттық құндылық негізі» ПӘК № 3 отырыс (қараша)
7 Жунусова Л.Б Әдістемелік баяндама « Приемы и пути создания адаптивно коррекционной среды в условиях инклюзивногог обучения» ПӘК № 4 отырыс (желтоқсан)
8 Комаева М.С. Мектепке дейінгі балалардың коммуникативтік тілдік дағдыларын қалыптастыруда артикуляциялық ойындарды жүргізу» ПӘК № 4 отырыс (желтоқсан)
9 Нұрланова А.Қ Әдістемелік баяндама «Болашақ мамандардың кәсіби шығармашылық қабілеттерін арттырудағы өзін өзі тану әдістемесі пәнінің маңызы» № 5 отырыс (қаңтар)
10 Маханбет А Баяндама « Нәтижеге бағытталған білім берудегі тиімді педагогикалық технологиялар» № 5 отырыс (қаңтар)
11 Кабимолдина А.К Оқыту нәтижесіне бағдарланған сабақ: білімалушыларды

білім алуға мотивациялау жолдары

Әдістемелік кеңес Қазан 2022ж.

  

Предметно-цикловая комиссия музыки и художественного труда

ФИО преподавателя Тема Сроки
1 Калибаев Б. Әдістемелік баяндама: «Запись нот в программа MuseScore» октябрь
2 Сагымбаева Н.С. Әдістемелік баяндама: «Музыкадағы инклюзивті білім» ноябрь
3 Бузаубагарова Р.Ш. Әдістемелік баяндама: «Қазақ музыка мәдениетін таратушылар» ноябрь
4 Ерғабыл Берікбол Әдістемелік баяндама: «Музыканы реттеуге (оранжировка) арналған компьютерлер негiздерi» декабрь

 

 


Методическая разработка

Тема: «Чтение нот с листа»

Цель:Формирование и развитие навыка чтения нот с листа.

Задачи: .

 1. Развитие тактильного восприятия
 2. Чтение с листа методом«слепой игры»
 3. Развитие навыков самостоятельного чтения нот с листа

Дюсембаева Г.Б. Преподаватель музыки.


Методическая разработка

Тема. Музыкально – поэтическое творчество Абая

Цель: показать актуальность и значимость музыкально – поэтического творчества великого

казахского поэта – просветителя Абая Кунанбаева

Задачи:

 1. познакомить с музыкальным мировоззрением Абая;
 2. охарактеризовать песенное творчество;
 3. раскрыть своеобразие музыкального  наследия;
 4. представить исследователей и хранителей его творчества.

Гельмендинова М.Б. Преподаватель ПМК социально-экономических дисциплин


Методическая разработка

Тема: Роль начального курса математики в развитии речи учащихся

Кичигина Наталья Дмитриевна

преподаватель методики математики

Цель: Показать уникальность, универсальность математического языка, который предельно кратким, сжатым образом описывает окружающую действительность. Рассмотреть условия способствующие развитию правильной математической терминологии, символики. Показать роль текстовых задач в развии правильной математической речи.

 

План:

 1. Проблема развития речи учащихся на уроках математики. Упражнения на сравнение и классификацию
 2. Развитие логических понятий: «каждый», «любой», «некоторые», «хотя бы один».
 3. Роль текстовых задач в развитии правильной математической речи.
 4. Работа над правильным чтением числовых выражений

Преподаватель Кичигина Н.Д. Преподаватель методики и математики


Методическая разработка

Повышение мотивации обучающихся путем внедрения современных образовательных технологий

Рекомендация адресована педагогам, работающим по тем или иным педагогическим технологиям. В рекомендации представлены теоретические материалы о педагогических технологиях, их внедрении в практику организации воспитательно-образовательного процесса на занятиях. Рекомендация способствуют повышению профессионального уровня педагогов школы становления.

Цель: Совершенствование педагогического и методического мастерства через знакомство с современными образовательными технологиями для повышения качества образования.

Задачи:

 • Дать обоснование роли современных образовательных технологий в достижении качественного образования;
 • Раскрыть сущность понятия «современные образовательные технологии»;
 • Познакомить учителей с классификацией современных образовательных и педагогических технологий;
 • Познакомить учителей со спецификой современных образовательных технологий.

В настоящее время в Казахстане происходят изменения системы образования, которое ориентированно на вхождение в мировое образовательное пространство.

Все время растет потребность в людях, умеющих самостоятельно принимать решения, инициативных и изобретательных. Мы, как преподаватели, должны поставить для себя главную задачу: научить обучающихся  жить в динамичном, меняющемся мире. Причем задача стоит не только в передаче знаний и технологий, но и в формировании различных компетенций: коммуникативных, информационных, интеллектуальных…

На современном этапе развития нашей цивилизации на обучающихся обрушивается океан информации. Как успеть принять, обработать и применить такое количество информации? Не каждый взрослый с этим справляется. Чтобы помочь современному студенту, нам необходимо самим не отставать от современности. В этих условиях преподавателю необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, идей, направлений.

Абдыкаримова С.К. Методический доклад


Методическая разработка

Развитие коммуникативной компетенции на уроках русского языка и литературы как средство формирования личностных результатов студентов.

Обучение русскому языку в современном образовательном учреждении осуществляется в условиях значительных изменений во всей системе образования. Эти изменения обусловлены необходимостью приведения качества последнего в соответствие с требованиями современного общества.

Но следует отметить, что у обучающихся слабо сформированы навыки развития речи. Студенты  не всегда могут свободно аргументировать свои выступления, делать обобщённые выводы, или просто свободно и произвольно общаться друг с другом. Зачастую они стараются заменить живую, культурную речь стандартной житейской мимикой и жестами, т.е. примитивными невербальными способами общения. Ребята затрудняются в создании самостоятельных, связных, обобщённых устных и письменных высказываний.  Обучающиеся допускают большое количество речевых, орфографических и пунктуационных ошибок.

Поэтому целью в преподавании русского языка считаю создание условий  на уроке для формирования коммуникативной и языковой  компетенции.

Для реализации данной цели ставлю следующие задачи:

 1. отрабатывать навыки рационального чтения учебных, публицистических, художественных текстов;
 2. обучать анализу текста, обращая внимание на эстетическую функцию языка;
 3. учить письменному и устному пересказу, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров.

Считаю, что выполнение данных задач способствует речевому развитию студентов,  помогает формированию мировоззрения, знаний жизненной позиции студентов, способности выражать и защищать свою позицию словом. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются характеристиками личности, которые во многом определяют достижения практически во всех областях.

Коммуникативная компетентность — основа практической деятельности человека в любой сфере жизни. В современном обществе особенно ощущается потребность во всесторонне грамотных людях, свободно владеющих навыками устной и письменной речи.  Профессиональные, деловые контакты, межличностные взаимодействия требуют от современного человека универсальной способности к порождению множества разнообразных высказываний, как в устной, так и в письменной речи. К сожалению, наши студенты имеют серьёзные недостатки в развитии коммуникативной компетентности. Каковы причины?

 • снижение уровня читательской культуры;
 • снижение уровня индивидуального словарного запаса;
 • низкий уровень сформированности индивидуально-личностных оснований для коммуникативной компетентности.

Абдыкаримова С.К. Методическая разработка


Методический доклад

«Методы  активизации познавательной деятельности и творческих способностей на уроках русского языка и  литературы в группах с государственным языком обучения»

Шоманова Г.К. преподаватель русского языка и литературы 

Цели:

 • рассмотреть условия для проявления познавательной деятельности и формы организации деятельности обучающихся на уроке;
 • использование различных форм и методов проведения урока для повышения активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках русского языка в группах с государственным языком обучения

Задачи:

 • совершенствовать системы усвоения обучающимися базовых знаний, умений, навыков;
 • развивать мотивацию к учению, познавательных интересов обучающихся, стремление к осознанному усвоению учебного материала, участию всех студентов в учебной деятельности;
 • Применять компьютерные технологи в учебном процессе;

ШОМАНОВА Г.К. «Методы активизации познавательной деятельности и творческих способностей на уроках русского языка и литературы

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]