МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ, УКАЗАНИЯ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ В І ПОЛУГОДИИ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА

ПЦК «Русский язык и литература»

Ф.И.О. преподавателя

Тема

Сроки рассмотрения

 1

Абдыкаримова С.К.

Обсуждение Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий»

28.09.2020

2

Абдыкаримова С.К.

Методический доклад  «Эффективные методы обучения на уроках русского языка в рамках
обновления содержания образования
»

26.10.2020

3

Шоманова Г.К.

Методический доклад:  «Формирование положительной учебной мотивации на уроках русского языка и литературы»    

23.11.2020

4

Муздыбаева А.К.

Методический доклад: «Русский язык и литература, их межпредметное взаимодействие в
процессе изучения литературного произведения».

28.12.2020

5

Мухаметкалиева Ж.Ж.

Методический доклад «Формирование общечеловеческих ценностей на уроках русского языка и литературы как одной из частей поликультурной компетентности »

25.01.2021

6

Наревская Т.А.

Методический доклад: «Системно-деятельностный подход  в обучении русского языка и литературы (использование технологии критического мышления)»

22.02.2021

7

Абдыкаримова С.К.

Методический доклад  «Совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся в их взаимосвязи: чтения, письма, говорения»

29.03.2021

7

Наревская Т.А.

Методический доклад: «Применение современных образовательных технологий на занятиях по русскому языку, литературе, культуре речи в условиях колледжа»

26.04.2021

 

ПЦК «Казахский язык и литература»

Ф.И.О. преподавателя

Тема

Сроки рассмотрения

1

Мусанова А.Д.

 «Қазақ тілі сабақтарында критериалды бағалау түлерін қолдану»

02.10.2020

2

Нурпеисова Е.Б.

 «Жаңартылған бағдарлама-білім берудің жаңа мазмұны»

04.11.2020

3

Оспанова Д.Т.

 «Бірлескен топтықжұмыс.Топтарда жұмыс жүргізу әдістемесі»    

09.12.2020.

 

ПЦК «Педагогики и психологии»

Ф.И.О.
преподавателя

Тема

Сроки
рассмотрения

1.

ПӘК жетекшісі Алканова З.С.

 

Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауы

№ 1 отырыс (қазан)

2

Алканова З.С.

Әдістемелік баяндама: «Техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінде
қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру ерекшеліктері»

№ 2 отырыс (қазан)

3

Кабимолдина А.К

Әдістемелік баяндама: «Оқу-тәрбие үрдісінде дамыта оқыту технологиясын АКТ-ға
негіздей отырып, білім алушылардың
шығармашылық қабілеттерін арттыру»

№ 3 отырыс (қараша)

4

 

Жунусова Л.Б

Әдістемелік баяндама: «Профессиональные компетенции педагога в условиях инклюзивного обучения»

№ 4 отырыс (желтоқсан)

5

Нұрланова А.Қ

Әдістемелік баяндама: «Өзін-өзі тану пәнін өзге пәндермен кіріктіре жүргізудің маңыздылығы»

№ 5 отырыс (қаңтар)

6

Сыдыканова А.Т

Баяндама: «Қазастанда инклюзивті білім берудің алғашқы кезеңдегі дамуы»

№ 5 отырыс (қаңтар)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЦК «Естествознание, физическое воспитание»

Ф.И.О.
преподавателя

Тема

Сроки
рассмотрения

. 1

Куспанова Л.У

 

Әдістемелік баяндама «Биология пəнінен қашықтықтан оқытудың пайдасы мен
кемшіліктері»

№ 2 отырыс (қазан)

2

Жумадилова Б.Т

Әдістемелік баяндама: «Арнайы медициналық топ оқушылары үшін дене шынықтыру пәнінің маңызы»

№ 5 отырыс (желтоқсан)

3

Ораш М.Ж

  Әдістемелік баяндама «Волейбол техникасы мен тактикасын дамыту»

№ 6 отырыс (қаңтар)

4

Мухамбаев Б.Р

Оқу құралы  «Жүзу спорты» 

№ 6 отырыс (қаңтар)

5

Куспанова Л.У

 

Әдістемелік баяндама «Биология пəнінен қашықтықтан оқытудың пайдасы мен
кемшіліктері»

№ 2 отырыс (қазан)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЦК  «Дошкольное воспитание и обучение»

Ф.И.О. преподавателя

Тема

Сроки рассмотрения

1

Комаева.М.С

«Қашықтықтан оқыту жағдайында машықкерлердің АІТІ құзыреттіліктерін
қалыптастыру»

Қазан

2

Маметекова.А.С

«Қашықтықтан оқыту технологиясын ұйымдастырудың дидактикалық негіздері»

Қазан

3

Тұрсынова.А.Қ

«Рухани жаңғыру бағдарламасына сәйкес ою-өрнек түрлерін технология
сабағында қолданудың тиімді әдістері»

Қараша

4

Утепбаева.А.А

«ҚМҰҚӘ сабағында интербелсенді әдістерді қолдану ерекшеліктері»

Қараша

5

Мукышева.С.А

«Ойын технологиясы арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту»

Қаңтар

6

Елеусізқызы Меруерт

«Психология ғылымында тұлғалық әлеуетті анықтау мәселесі»

Қаңтар

 

ПЦК  «Иностранный язык»

Ф.И.О.
преподавателя

Тема

Сроки
рассмотрения

1

Торыбаева Г Н

 «Ағылшын тілін оқытуда оқушылардың сөйлеу дағдысын қалыптастыру мақсатында тиімді әдістер мен жаттығуларды пайдалану»

Қазан

2

Орынбасарова Қ. Н

«Шет тілі сабағында жаңа технологияларды пайдалану»

Қазан

3

Дюсебаева А М

«Қашықтан оқытудың маңызы және рөлі»

Қазан

4

Серіққан А А

 «Оқушылардың шетел тілін үйренудегі қызығушылығын арттыру жолдары»

Қараша

5

Юсупова М К.

Әдістемелік нұсқаулық: «Ағылшын тілі сабағында көркем әдебиетті қолдану арқылы білімалушылардың ізденіс дағдыларын дамыту»

Қараша

6

Какенова  А АҰ

«Болашақ шет тілі пәні мұғалімдерінің шығармашылық қабілетін дамыту»

Қараша

7

Курманова Д

Әдістемелік баяндама: «Использование интернет ресурсов на уроках английского языка»

Желтоқсан

8

Серіққан А

Әдістемелік нұсқаулық: «Оқыту үрдісінде  ойын тапсырмалары мен драматизация
элементтерін  қолданудың принциптері»

Желтоқсан

9

Мусабалина Э А

«Білім беру мазмұнын жанартыру: инновациялар мен тенденциялар»

Желтоқсан

10

Мусабалина Э А

«Жас оқытушылардың шеберлігін шыңдай отырып, инновациялық оқытудың әдіс тәсілдерін қолдануды үйрету»

Желтоқсан

 

ПЦК «Музыки и ИЗО»

Ф.И.О. преподавателя

Тема

Сроки рассмотрения

1

Қалибаев Б.М.

«IT технологияны пайдалана отырып «Артикуляция, дикция және тыныс алу теникасын
дамыту»

Қараша

2

Фомина О.Ю.

«Формирование навыков голосоведения при работе над полифоническим произведением»

Желтоқсан

 

ПЦК  «Социально- экономических дисциплин»

Оқытушының аты-жөні

Тақырыбы

Мерзімі 

Деңгейі орны

Нәтижесі

1

Мұқанов Т.К.

 

М.О.Әуезов және
Алаш қозғалысы

10.12.2020

республикалық, Ж.Досмұхамедов атындағы жоғары
педагогикалық колледжі

Баяндаманың мақсаты, міндеттері дұрыс қойылған.
М.О.Әуезовтің Алаш қозғалысымен байланысы ашып көрсетілген.

2

Мұқанов Т.К.

Дебат
технологиясының оқушылардың интеллектуалды ой-өрісін, шығармашылығын
дамытудағы рөлі

30.10.2020

Аймақаралық (халықаралық қатысумен)

Өскемен жоғары политехникалық колледжі

Дебат технологиясының мәні, маңызы оқушылардың
шығармашылығын дамытудағы рөлі ашып көрсетілген.

3

Мұқанов Т.К.

«Колледж тарихына
қатысты мәліметтерді оқу үдерісінде пайдалану»

02.12.2020

Колледжішілік,

педагогтар арасында өткен педагогикалық оқулар

Колледж тарихына қатысты мәліметтерді оқу үдерісінде
пайдаланудың маңызы, қажеттілігі ашып көрсетілген.

4

Мұқанов Т.К.

«Жаңартылған оқу
бағдарламаларын жүзеге асырудың мазмұндылығы»

23.12.2020

колледжішілік

ПӘК отырысындағы баяндама

Жаңартылған оқу бағдарламаларын жүзеге асыру мәселелері
мазмұнды талданған.

5

Жұмағұлова Ә.Ә.

Алаш қайраткері
Мәннан Тұрғанбаев

10.12.2020

республикалық, Ж.Досмұхамедов атындағы жоғары
педагогикалық колледжі

Мәннан Тұрғанбаевтың Алаш қозғалысымен байланысы ашып
көрсетілген.

6

Битөлеуова Э.Д.

«Сыни тұрғыдан ойлауға
үйрету»

02.12.2020

Колледжішілік,

педагогтар арасында өткен педагогикалық оқулар

Сыни тұрғыдан ойлау технологиясын сабақ үдерісінде
пайдалану тәжірибесі баяндалды.

7

Битөлеуова Э.Д.

«Жаңартылған оқу
бағдарламаларын жүзеге асырудың мазмұндылығы»

23.12.2020

колледжішілік

ПӘК отырысындағы баяндама

Жаңартылған оқу бағдарламаларын жүзеге асыру мәселелері
мазмұнды талданды

8

Битөлеуова Э.Д.

Ұлттық болмыстың
үлгісі

27.12.20.

Республикалық, Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі

Ұлттық болмыс мәселелеріне талдау берілген.

9

Гельмендинова
М.Б.

«Педагогическое
наследие Абая»

02.12.2020

Колледжішілік,

педагогтар арасында өткен педагогикалық оқулар

Абайдың педагогикалық мұрасының өзектілігі, маңызы ашып
көрсетілген.

10

Гельмендинова
М.Б.

«Роль самостоятельной
работы студента в образовательном процессе»

16.11.2020

колледжішілік

ПӘК отырысындағы баяндама

Оқу үдерісінде студенттердің жеке жұмысын ұйымдастыру
мәселелеріне баға берілген.

11

Гельмендинова
М.Б.

Роль критического
мышления в формировании
профессиональных компетенций будущего специалиста

27.11.2020

Областной вебинар.

Болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін
қалыптастырудағы сыни тұрғыдан ойлаудың маңызына талдау жасалған.

 


Методическая разработка

Тема: «Чтение нот с листа»

Цель:Формирование и развитие навыка чтения нот с листа.

Задачи: .

 1. Развитие тактильного восприятия
 2. Чтение с листа методом«слепой игры»
 3. Развитие навыков самостоятельного чтения нот с листа

Дюсембаева Г.Б. Преподаватель музыки.


Методическая разработка

Тема. Музыкально – поэтическое творчество Абая

Цель: показать актуальность и значимость музыкально – поэтического творчества великого

казахского поэта – просветителя Абая Кунанбаева

Задачи:

 1. познакомить с музыкальным мировоззрением Абая;
 2. охарактеризовать песенное творчество;
 3. раскрыть своеобразие музыкального  наследия;
 4. представить исследователей и хранителей его творчества.

Гельмендинова М.Б. Преподаватель ПМК социально-экономических дисциплин


Методическая разработка

Тема: Роль начального курса математики в развитии речи учащихся

Кичигина Наталья Дмитриевна

преподаватель методики математики

Цель: Показать уникальность, универсальность математического языка, который предельно кратким, сжатым образом описывает окружающую действительность. Рассмотреть условия способствующие развитию правильной математической терминологии, символики. Показать роль текстовых задач в развии правильной математической речи.

 

План:

 1. Проблема развития речи учащихся на уроках математики. Упражнения на сравнение и классификацию
 2. Развитие логических понятий: «каждый», «любой», «некоторые», «хотя бы один».
 3. Роль текстовых задач в развитии правильной математической речи.
 4. Работа над правильным чтением числовых выражений

Преподаватель Кичигина Н.Д. Преподаватель методики и математики


Методическая разработка

Повышение мотивации обучающихся путем внедрения современных образовательных технологий

Рекомендация адресована педагогам, работающим по тем или иным педагогическим технологиям. В рекомендации представлены теоретические материалы о педагогических технологиях, их внедрении в практику организации воспитательно-образовательного процесса на занятиях. Рекомендация способствуют повышению профессионального уровня педагогов школы становления.

Цель: Совершенствование педагогического и методического мастерства через знакомство с современными образовательными технологиями для повышения качества образования.

Задачи:

 • Дать обоснование роли современных образовательных технологий в достижении качественного образования;
 • Раскрыть сущность понятия «современные образовательные технологии»;
 • Познакомить учителей с классификацией современных образовательных и педагогических технологий;
 • Познакомить учителей со спецификой современных образовательных технологий.

В настоящее время в Казахстане происходят изменения системы образования, которое ориентированно на вхождение в мировое образовательное пространство.

Все время растет потребность в людях, умеющих самостоятельно принимать решения, инициативных и изобретательных. Мы, как преподаватели, должны поставить для себя главную задачу: научить обучающихся  жить в динамичном, меняющемся мире. Причем задача стоит не только в передаче знаний и технологий, но и в формировании различных компетенций: коммуникативных, информационных, интеллектуальных…

На современном этапе развития нашей цивилизации на обучающихся обрушивается океан информации. Как успеть принять, обработать и применить такое количество информации? Не каждый взрослый с этим справляется. Чтобы помочь современному студенту, нам необходимо самим не отставать от современности. В этих условиях преподавателю необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, идей, направлений.

Абдыкаримова С.К. Методический доклад


Методическая разработка

Развитие коммуникативной компетенции на уроках русского языка и литературы как средство формирования личностных результатов студентов.

Обучение русскому языку в современном образовательном учреждении осуществляется в условиях значительных изменений во всей системе образования. Эти изменения обусловлены необходимостью приведения качества последнего в соответствие с требованиями современного общества.

Но следует отметить, что у обучающихся слабо сформированы навыки развития речи. Студенты  не всегда могут свободно аргументировать свои выступления, делать обобщённые выводы, или просто свободно и произвольно общаться друг с другом. Зачастую они стараются заменить живую, культурную речь стандартной житейской мимикой и жестами, т.е. примитивными невербальными способами общения. Ребята затрудняются в создании самостоятельных, связных, обобщённых устных и письменных высказываний.  Обучающиеся допускают большое количество речевых, орфографических и пунктуационных ошибок.

Поэтому целью в преподавании русского языка считаю создание условий  на уроке для формирования коммуникативной и языковой  компетенции.

Для реализации данной цели ставлю следующие задачи:

 1. отрабатывать навыки рационального чтения учебных, публицистических, художественных текстов;
 2. обучать анализу текста, обращая внимание на эстетическую функцию языка;
 3. учить письменному и устному пересказу, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров.

Считаю, что выполнение данных задач способствует речевому развитию студентов,  помогает формированию мировоззрения, знаний жизненной позиции студентов, способности выражать и защищать свою позицию словом. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются характеристиками личности, которые во многом определяют достижения практически во всех областях.

Коммуникативная компетентность — основа практической деятельности человека в любой сфере жизни. В современном обществе особенно ощущается потребность во всесторонне грамотных людях, свободно владеющих навыками устной и письменной речи.  Профессиональные, деловые контакты, межличностные взаимодействия требуют от современного человека универсальной способности к порождению множества разнообразных высказываний, как в устной, так и в письменной речи. К сожалению, наши студенты имеют серьёзные недостатки в развитии коммуникативной компетентности. Каковы причины?

 • снижение уровня читательской культуры;
 • снижение уровня индивидуального словарного запаса;
 • низкий уровень сформированности индивидуально-личностных оснований для коммуникативной компетентности.

Абдыкаримова С.К. Методическая разработка


Методический доклад

«Методы  активизации познавательной деятельности и творческих способностей на уроках русского языка и  литературы в группах с государственным языком обучения»

Шоманова Г.К. преподаватель русского языка и литературы 

Цели:

 • рассмотреть условия для проявления познавательной деятельности и формы организации деятельности обучающихся на уроке;
 • использование различных форм и методов проведения урока для повышения активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках русского языка в группах с государственным языком обучения

Задачи:

 • совершенствовать системы усвоения обучающимися базовых знаний, умений, навыков;
 • развивать мотивацию к учению, познавательных интересов обучающихся, стремление к осознанному усвоению учебного материала, участию всех студентов в учебной деятельности;
 • Применять компьютерные технологи в учебном процессе;

ШОМАНОВА Г.К. «Методы активизации познавательной деятельности и творческих способностей на уроках русского языка и литературы

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]