протокл (1)«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК

Педагогтердің лауазымдарына орналасуға конкурстық комиссияның №1 отырыс хаттамасы  

Педагогтердің лауазымдарына орналасуға конкурстық комиссияның №9 отырыс хаттамасы  

Директордын оқу-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары лауазымына орналасуға конкурстық комиссияның №10 отырыс хаттамасы  

Педагогтердің лауазымдарына орналасуға конкурстық комиссияның №11 отырыс хаттамасы  

Педагогтердің лауазымдарына орналасуға конкурстық комиссияның №12 отырыс хаттамасы  

Педагогтердің лауазымдарына орналасуға конкурстық комиссияның №13 отырыс хаттамасы  

Педагогтердің лауазымдарына орналасуға конкурстық комиссияның №14 отырыс хаттамасы  

Педагогтердің лауазымдарына орналасуға конкурстық комиссияның №15 отырыс хаттамасы  

Педагогтердің лауазымдарына орналасуға конкурстық комиссияның №16 отырыс хаттамасы

Педагогтердің лауазымдарына орналасуға конкурстық комиссияның №18 отырыс хаттамасы

Педагогтердің лауазымдарына орналасуға конкурстық комиссияның №19 отырыс хаттамасы

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова»

объявляет конкурс на занятие вакантной должности. 

Место проведения конкурса: Область Абай, город Семей, ул. Валиханова,150 КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» , телефон для справок: 8 (7222) 54-25-89, 87475004901    

Свободная вакантная должность:

заместитель директора по административно- хозяйственной работе – 1,0 ставка

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

2.1.Білім беру мекемесінің шаруашылық жұмысын жүргізу; колледждің шаруашылық құжаттарын сақтау;

2.2.Қарамағындағы техникалық және қызмет етуші персоналдың жұмыс көлемін береді, жұмысшылардың жұмыс уақытын қадағалайды, жоба бұйрығын дайындайды;

2.3.Колледж  ғимараттарына, жатақханаға, от жағу орнына санитарлық, өртке қарсы ережелерге сай шаруашылық қызмет көрсету және су, жылу, канализация, электр құрылғыларының мүлтіксіз жұмыс істеуіне жауап береді;

2.4. От жағу мерзімінде колледж жылуының ережеге сай болуын қадағалау;

2.5.Экологияға байланысты іс-шараларды ұйымдастырады;

2.6.Шаруашылық шығындардың сметасын жасайды, колледж  ғимараттарына, жатақханаға жеңіл және күрделі жөндеу жұмыстарының жоспарын құруға қатысады;

2.7.Жөндеу жұмыстарын ұйымдастырады және оның сапасын бақылайды;

2.8.Жөндеу жұмыстарының уақытылы жүргізілуін қадағалайды;

2.9.Колледжге қатысты материалдық құндылықтардың сақталуына бақылау жасайды;

2.10.Әртүрлі қызмет көрсететін ұйымдармен келісім шарт жасауды ұйымдастырады;

2.11.Шаруашылық істерге пайдаланылатын заттардың тәртіппен жұмсалуын қадағалайды;

2.12.Жұмысшылардың  жұмысына арнайы қорғаныс киімге тапсырыс береді, есептегі арнайы киімнің мақсатқа сай қолданылуын бақылайды;

2.13.Колледж аумағының (ішкі-сыртқы жағдайы) толықтай өрт қауіпсіздігі, санитарлық-гигиеналық, өмір қауіпсіздігі ережесі, талаптарына сай жұмыс жасауын қадағалайды, бақылауды қамтамасыз етеді;

2.14.Колледж маңайының тазалығын, көгалдандырылуын және мерекелерге қарсы безендіруін басқарады;

2.15. Сенбіліктердің өткізілуін бақылау,нұсқау беру;

2.16. Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылына және жыл бойындағы кезексіз жөндеу жұмыстарын дер кезінде ұйымдастырып,басшылық жасау;

2.17.Колледждегі коммуналдық қызметті пайдаланудағы үнемдеу іс-шараларын ұйымдастыру;

2.18. Қыс мезгілінде ғимарат шатырынан қарды түсіру;

2.19 .Ауланы қардан тазалау  жұмыстарын ұйымдастыру;

2.20. Колледж аумағында (оқу ғимараты, колледж ауласы, жатақхана) күзет қызметінің талапқа сай жүргізілуін бақылау;

2.21. Колледж асханасы, буфеттің үздіксіз жұмыс жасауын қамтамасыз ету;

2.22.Өртке қарсы шаралар жүргізу, өртке қарсы қолданылатын құралдардың, электр қондырғыларының, жарық көздерінің дұрыс жұмыс істеуін бақылау;

2.23.Өрт қауіпсіздігі іс-шараларын ұйымдастырады, өртті өшіру құралдарын тиісті кабинеттерге қою және пайдалану мерзімін  қадағалау;

2.24.Колледждің шаруашылық қызметкерлерін басқарады, қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігінің және еңбекті қорғау ережелерімен таныстырады;

2.25.Оқу орнында техникалық және өрт қауіпсіздігі ережелеріне қатысты нұсқаулықтар жүргізеді;

2.26.Құрылғылар мен еңбек құралдарына уақытында тапсырыс жасайды;

2.27.Жарамсыз болған еңбек құралдары мен басқа да материалдық құндылықтарды уақтылы есептен шығарады, бақылауда ұстайды;

2.28.Колледж  автокөліктерінің жұмысын қамтамасыз етеді;

2.29. Есептік құжаттарды уақытында жасайды;

2.30.Сапа менеджменті материалдарын меңгеру;

2.31. Сапа менеджменті жүйесінің материалдарын жүргізуге жауапты;2.29.Өз жұмысында ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 2016 жылғы 8 қаңтардағы №9 бұйрығымен бекітілген «Педагогикалық әдеп қағидаларын» қатаң басшылыққа алады және педагогикалық ұжым мүшелерінен талап етеді;

Должностной оклад на 1,0 ставку в зависимости от выслуги лет 113.843 тенге до 200.000 тенге.

Квалификационные требования к должности:  высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на руководящих должностях в организациях не менее 3 лет.

Документы должны быть представлены в течение 15 календарных дней со дня опубликования объявления (с 27 марта по 10 апреля включительно) по адресу: Область Абай, город Семей, ул. Валиханова150, в отдел кадров, или на электронный адрес: pkollsemey1@mail.ru

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов);

4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21579).

7) При поступлении на гражданскую службу, лицо представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

 

       Отсутствие одного из документов, указанных в пункте 20 «Правила поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего, за исключением первого руководителя и педагога государственной организации образования», является основанием для возврата документов кандидату.

 

Собеседование пройдёт в 10.00 часов 15 марта  2024 года

По адресу город Семей КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» УО области Аб

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» Управления образования области Абай  согласно  приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года №57 «Правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования» объявляет конкурс на занятие вакантной должности:

Адрес: Республика Казахстан, Область Абай, город Семей, ул. Валиханова,150 КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» Управления образования области Абай

Телефон для справок: 8 (7222) 54-25-89

Электронная почта: Pkollsemey1@ mail.ru

Вакантные должности:

  1. Педагог-психолог – 1 ставки
  2. Методист-1 ставка

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанных в объявлении, направляет следующие документы в электронном или бумажном виде. К педагогическим работникам предъявляются типовые квалификационные требования согласно  Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц»

 

Срок приема документов: с 03 января по 9  января 2024 года

 

Перечень документов:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;

2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);

4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;

5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

7) справку с психоневрологической организации;

8) справку с наркологической организации;

9) сертификат о результатах прохождения сертификации или удостоверение о наличии действующей квалификационной категории не ниже педагога-модератора (при наличии);

10) для кандидатов на занятие должности педагогов английского языка сертификат о результатах сертификации с пороговым уровнем не менее 90% по предмету или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора или педагога-эксперта, или педагога-исследователя, или педагога-мастера (при наличии) или сертификат CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults. Cambridge) PASS A; DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) Pass and above, или айелтс (IELTS) – 6,5 баллов; или тойфл (TOEFL) (іnternet Based Test (іBT)) – 60 – 65 баллов;

11) педагоги, приступившие к педагогической деятельности в организации технического и профессионального, послесреднего образования на должности педагогов по специальным дисциплинам и мастеров производственного обучения, имеющие стаж работы на производстве по соответствующей специальности или профилю не менее двух лет освобождаются от прохождения сертификации.

12) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме согласно приложению 11.

 

Собеседование пройдёт в 10.00 часов 10 января 2024 года

По адресу город Семей КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» УО области Абай

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» Управления образования области Абай  согласно  приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года №57 «Правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования» объявляет конкурс на занятие вакантной должности педагога:

Адрес: Республика Казахстан, Область Абай, город Семей, ул. Валиханова,150 КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» Управления образования области Абай

Телефон для справок: 8 (7222) 54-25-89

Электронная почта: Pkollsemey1@ mail.ru

Вакантные должности:

  1. Преподаватель педагогики (с государственным и русским языком обучения) – 3 ставки
  2. Педагог-психолог-1 ставка

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанных в объявлении, направляет следующие документы в электронном или бумажном виде. К педагогическим работникам предъявляются типовые квалификационные требования согласно  Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц»

 

Срок приема документов: с 12 декабря по 19  декабря 2023 года

 

Перечень документов:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;

2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);

4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;

5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

7) справку с психоневрологической организации;

8) справку с наркологической организации;

9) сертификат о результатах прохождения сертификации или удостоверение о наличии действующей квалификационной категории не ниже педагога-модератора (при наличии);

10) для кандидатов на занятие должности педагогов английского языка сертификат о результатах сертификации с пороговым уровнем не менее 90% по предмету или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора или педагога-эксперта, или педагога-исследователя, или педагога-мастера (при наличии) или сертификат CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults. Cambridge) PASS A; DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) Pass and above, или айелтс (IELTS) – 6,5 баллов; или тойфл (TOEFL) (іnternet Based Test (іBT)) – 60 – 65 баллов;

11) педагоги, приступившие к педагогической деятельности в организации технического и профессионального, послесреднего образования на должности педагогов по специальным дисциплинам и мастеров производственного обучения, имеющие стаж работы на производстве по соответствующей специальности или профилю не менее двух лет освобождаются от прохождения сертификации.

12) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме согласно приложению 11.

 

Собеседование пройдёт в 10.00 часов 20  декабря 2023 года

По адресу город Семей КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» УО области Абай

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» Управления образования области Абай  согласно  приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года №57 «Правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования» объявляет конкурс на занятие вакантной должности педагога:

Адрес: Республика Казахстан, Область Абай, город Семей, ул. Валиханова,150 КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» Управления образования области Абай

Телефон для справок: 8 (7222) 54-25-89

Электронная почта: Pkollsemey1@ mail.ru

Вакантные должности:

  1. Преподаватель педагогики (с государственным и русским языком обучения) – 3 ставки
  2. Преподаватель информатики — 1 ставка
  3. Педагог-психолог — 1 ставка

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанных в объявлении, направляет следующие документы в электронном или бумажном виде. К педагогическим работникам предъявляются типовые квалификационные требования согласно  Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц»

 

Срок приема документов: с 01 декабря по 7 декабря 2023 года

 

Перечень документов:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;

2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);

4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;

5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

7) справку с психоневрологической организации;

8) справку с наркологической организации;

9) сертификат о результатах прохождения сертификации или удостоверение о наличии действующей квалификационной категории не ниже педагога-модератора (при наличии);

10) для кандидатов на занятие должности педагогов английского языка сертификат о результатах сертификации с пороговым уровнем не менее 90% по предмету или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора или педагога-эксперта, или педагога-исследователя, или педагога-мастера (при наличии) или сертификат CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults. Cambridge) PASS A; DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) Pass and above, или айелтс (IELTS) – 6,5 баллов; или тойфл (TOEFL) (іnternet Based Test (іBT)) – 60 – 65 баллов;

11) педагоги, приступившие к педагогической деятельности в организации технического и профессионального, послесреднего образования на должности педагогов по специальным дисциплинам и мастеров производственного обучения, имеющие стаж работы на производстве по соответствующей специальности или профилю не менее двух лет освобождаются от прохождения сертификации.

12) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме согласно приложению 11.

 

Собеседование пройдёт в 10.00 часов 8 декабря 2023 года

По адресу город Семей КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» УО области Абай

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» Управления образования области Абай  согласно  приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года №57 «Правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования» объявляет конкурс на занятие вакантной должности педагога:

Адрес: Республика Казахстан, Область Абай, город Семей, ул. Валиханова,150 КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» Управления образования области Абай

Телефон для справок: 8 (7222) 54-25-89

Электронная почта: Pkollsemey1@ mail.ru

Вакантные должности:

  1. Преподаватель педагогики (с государственным и русским языком обучения) – 3 ставки
  2. Педагог-психолог-1 ставка
  3. Преподаватель истории-1 ставка

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанных в объявлении, направляет следующие документы в электронном или бумажном виде. К педагогическим работникам предъявляются типовые квалификационные требования согласно  Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц»

 

Срок приема документов: с 16 ноября по 23 ноября 2023 года

 

Перечень документов:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;

2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);

4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;

5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

7) справку с психоневрологической организации;

8) справку с наркологической организации;

9) сертификат о результатах прохождения сертификации или удостоверение о наличии действующей квалификационной категории не ниже педагога-модератора (при наличии);

10) для кандидатов на занятие должности педагогов английского языка сертификат о результатах сертификации с пороговым уровнем не менее 90% по предмету или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-модератора или педагога-эксперта, или педагога-исследователя, или педагога-мастера (при наличии) или сертификат CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults. Cambridge) PASS A; DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) Pass and above, или айелтс (IELTS) – 6,5 баллов; или тойфл (TOEFL) (іnternet Based Test (іBT)) – 60 – 65 баллов;

11) педагоги, приступившие к педагогической деятельности в организации технического и профессионального, послесреднего образования на должности педагогов по специальным дисциплинам и мастеров производственного обучения, имеющие стаж работы на производстве по соответствующей специальности или профилю не менее двух лет освобождаются от прохождения сертификации.

12) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме согласно приложению 11.

 

Собеседование пройдёт в 10.00 часов 23 ноября 2023 года

По адресу город Семей КГКП «Педагогический колледж имени М.О. Ауэзова» УО области Абай

 

 

 

Приложение 10 к Правилам
назначения на должности,
освобождения от должностей
первых руководителей
и педагогов государственных
организаций образования
Форма
____________________________
____________________________
(государственный орган,
объявивший конкурс)

____________________________________________________________________
Ф.И.О. кандидата (при его наличии), ИИН
____________________________________________________________________
(должность, место работы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Фактическое место проживания, адрес прописки, контактный телефон

Заявление

Прошу допустить меня к конкурсу на занятие вакантной/временно вакантной
должности (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________
наименование организаций образования, адрес (область, район, город\село)
В настоящее время работаю
_____________________________________________________________________
должность, наименование организации, адрес (область, район, город\село)
Сообщаю о себе следующие сведения:
Образование: высшее или послевузовское

Наименование учебного заведения Период обучения Специальность по диплому
 

Скачать

Наличие квалификационной категории (дата присвоения (подтверждения)):
______________________________________________________________________
Стаж педагогической работы: ____________________________________________
Имею следующие результаты работы: _____________________________________
Награды, звания, степень, ученая степень, ученое звание,
а также дополнительные сведения (при наличии)

 

Приложение 11 к Правилам
назначения на должности,
освобождения от должностей
первых руководителей
и педагогов государственных
организаций образования
Форма

Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога

_______________________________________________________(фамилия, имя, отчество(при его наличии))

 

Критерии Подтверждающий документ Кол-во баллов
(от 1 до 20)
1. Уровень образования Диплом об образовании Техническое и профессиональное = 1 балл
Высшее очное = 5 баллов
высшее заочное/дистанционное = 2 балла
диплом о высшем образовании с отличием = 7 баллов
2. Ученая/академическая степень Диплом об образовании Магистр или специалист с высшим образованием = 5 баллов;
PHD-доктор = 10 баллов
Доктор наук = 10 баллов
Кандидат наук = 10 баллов
3. Национальное квалификационное тестирование Сертификат С квалификационной категорией «педагог»
По содержанию:
от 50 до 60 баллов = 0 баллов
от 60 до 70 баллов = 2 балла
от 70 до 80 баллов = 5 баллов
от 80 до 90 баллов = 6 баллов
По методике и педагогике:
от 30 до 40 баллов = 0 баллов
от 40 до 50 баллов = 1 балл
от 50 до 60 баллов = 2 балла
от 60 до 70 баллов = 3 балла
С квалификационной категорией «педагог-модератор»
По содержанию:
от 50 до 60 баллов = 0 балла
от 60 до 70 баллов = 3 балла
от 70 до 80 баллов = 6 баллов
от 80 до 90 баллов = 7 баллов
По методике и педагогике:
от 30 до 40 баллов = 0 баллов
от 40 до 50 баллов = 2 балла
от 50 до 60 баллов =3 балла
от 60 до70 баллов = 4 балла
С квалификационной категорией «педагог-эксперт»
По содержанию:
от 50 до 60 баллов = 0 баллов
от 60 до 70 баллов = 4 балла
от 70 до 80 баллов =7 баллов
от 80 до90 баллов = 8 баллов
По методике и педагогике:
от 30 до 40 баллов = 0 баллов
от 40 до 50 баллов = 3 балла
от 50 до 60 баллов = 4 балла
от 60 до 70 баллов = 5 баллов
С квалификационной категорией «педагог-исследователь»
По содержанию:
от 50 до 60 баллов = 0 баллов
от 60 до 70 баллов = 5 баллов
от 70 до 80 баллов = 8 баллов
от 80 до90 баллов = 9 баллов
По методике и педагогике:
от 30 до 40 баллов = 0 баллов
от 40 до 50 баллов = 4 балла
от 50 до 60 баллов = 5 баллов
от 60 до70 баллов = 6 баллов
С квалификационной категорией «педагог-мастер»
= 10 баллов
4. Квалификация/Категория. Удостоверение, иной документ 2 категория = 1 балл
1 категория = 2 балла
Высшая категория = 3 балла
Педагог-модератор = 3 балла
Педагог-эксперт = 5 баллов
Педагог-исследователь = 7 баллов
Педагог-мастер = 10 баллов
5. Стаж педагогической деятельности трудовая книжка/документ, заменяющий трудовую деятельность от 1 до 3 лет = 1 балл
от 3 до 5 лет = 1,5 балла
от 5 до 10 лет = 2 балла
от 10 и более = 3 балла
6. Опыт административной и методической деятельности трудовая книжка/документ, заменяющий трудовую деятельность методист = 1 балл
заместитель директора = 3 балла
директор = 5 баллов
7. Для педагогов, впервые поступающих на работу Приложение к диплому об образовании Результаты педагогической/ профессиональной практики «отлично» = 1 балл
«хорошо» = 0,5 балла
8. Рекомендательное письмо с предыдущего места работы (при осуществлении трудовой деятельности) письмо Наличие положительного рекомендательного письма = 3 балла
Отсутствие рекомендательного письма = минус 3 балла
Негативное рекомендательное письмо = минус 5 баллов
9. Показатели профессиональных достижений — дипломы, грамоты победителей олимпиад и конкурсов, научных проектов обучающихся;
— дипломы, грамоты победителей олимпиад и конкурсов учителя;
— государственная награда
призеры олимпиад и конкурсов = 0,5 балла
научных проектов = 1 балл
призеры олимпиад и конкурсов = 3 балла
участник конкурса «Лучший педагог» = 1 балл
призер конкурса «Лучший педагог» = 5 баллов
обладатель медали «Қазақстан еңбек сіңірген ұстазы» = 10 баллов
10. Методическая деятельность -авторские работы и публикации автор или соавтор учебников и (или) УМК, включенных в перечень МОН РК = 5 баллов
автор или соавтор учебников и (или) УМК, включенных в перечень РУМС = 2 балла
наличие публикации по научно-исследовательской деятельности, включенный в перечень КОКСОН, Scopus = 3 балла
11. Общественно-педагогическая деятельность — лидерство
— реализация полиязычия
наставник = 0,5 балла
руководство МО = 1 балл
лидер профессионально-педагогического сообщества = 1 балл
преподавание на 2 языках, русский/казахский = 2 балла
иностранный/русский, иностранный/казахский) = 3 балла,
преподавание на 3 языках (казахский, русский, иностранный) = 5 баллов
12. Курсовая подготовка — сертификаты предметной подготовки;
— сертификат на цифровую грамотность,
КАЗТЕСТ,
IELTS;
TOEFL;
DELF;
Goethe Zertifikat, обучение по программам «Основы программирования в Python», «Обучение работе с Microsoft»
курсы ЦПМ НИШ, «Өрлеу»
= 0,5 балла
курсы = 0,5 балла (каждый отдельно)
Итого: Максимальный балл – 83